Обучение по ПБ

Пожарни автомобили

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

 • Система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001: 2008
   Цена: Попитай

   Ръководството на „ФайерТех Инженеринг” ЕООД официално декларира своята Политика по управление, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

   Политиката на „ ФайерТех Инженеринг” ЕООД е насочена към проектиране, инсталиране, изграждане и  техническо обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации и вентилационни системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Доставка и продажба на пожарни автомобили, уреди и средства за пожарогасене. Провеждане на превантивни и организационни мероприятия по пожарна безопасност в обекти. Осигуряване на пожарна охрана с автомобил”, чрез удовлетворяване на клиентските изисквания, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители, опазване на околната среда при извършване на дейността си, непрекъснато следене и спазване на измененията на правно нормативната среда, създадена от законодателен орган или от друг овластен орган и подобрение на Интегрираната Система за Управление на качеството.

   За реализиране на политиката ръководството си поставя следните стратегически цели по отношение на качеството:

   - запазване броя на постоянните клиенти и привличане на нови;

   - подобряване на характеристиките на предлаганите услуги в съответствие с изискванията на клиентите, нормативните актове и техническата документация;

   - повишаване степента на удовлетвореност и намаляване на получените възражения от клиенти;

   - развиване на способностите, уменията и мотивацията на персонала;

   За реализиране на тези цели ръководството на „ ФайерТех Инженеринг” ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана система за управление, съответстваща на Международните Стандарти ISO 9001:2008.