Обучение по ПБ

Пожарни автомобили

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

За нас

 • Компанията ФайерТех Инженеринг ЕООД
  • ФайерТех Инженеринг ЕООД постепенно се превърна в лидер на пазара в сферата на пожарната безопасност в България. Това налага използването на алтернативни методи за пожарна безопасност. Компанията включи такива услуги в сферата на своята дейност. Водеща сред тези опции за специални услуги е пожарната охрана със специализирана техника.

 • ФайерТех Инженеринг ЕООД – Днес
  • Днес компанията ФайерТех Инженеринг ЕООД заема място на лидер в сферата на пожарната безопасност. Системите, които ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага, съответстват на всички изисквания, които съответстват на Европопейските технически норми към продуктите.Във ФайерТех Инженеринг ЕООД работят висококвалифицири служители. В семинари, допълнителни курсове и обучения, те се развиват и поддържат изключително високо ниво професионализъм.

 • Бъдещето на ФайерТех Инженеринг ЕООД
  • Нашата прогноза за бъдещето се основава на способността ни за гъвкавост, иновации, установяване на отношения и партньорство.Стратегията ни включва поддържане на високи технологични стандарти. Целта ни е да предложим на нашите клиенти възможно най-добрите продукти и услуги на местно ниво. Да бъдем близо до клиентите си, е необходимост, както за тях, така и за нас. Ние разчитаме на повече и по-стратегически партньори, които позволяват дългосрочно сътрудничество.Качеството е в основата на нашия бизнес, но задачата ни е да удовлетворим изискванията на нашите клиенти. В това е нашата гаранция за успех.

 • ФайерТех Инженеринг ЕООД – Пожарна охрана
  • ФайерТех Инженеринг ЕООД е лидер в пожарната охрана на масови мероприятия и разполага с 2 броя пожарни автомобили от висок клас за ликвидиране на пожари и аварии, оборудвани със съвременна аварийно-спасителна и пожарна техника. Фирмата извършва пожарна охрана на масови мероприятия, концерти, филмови продукции, вътрешна пожарна охрана, мероприятия при огневи и други дейности с повишен риск от възникване на пожар.

 • През 2013 г. ФайерТех Инженеринг ЕООД внедри система за управление на качеството БДС EN ISO 9001: 2008
  • Ръководството на „ФайерТех Инженеринг” ЕООД официално декларира своята Политика по управление, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

   Политиката на „ ФайерТех Инженеринг” ЕООД е насочена към проектиране, инсталиране, изграждане и  техническо обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации и вентилационни системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Доставка и продажба на пожарни автомобили, уреди и средства за пожарогасене. Провеждане на превантивни и организационни мероприятия по пожарна безопасност в обекти. Осигуряване на пожарна охрана с автомобил”, чрез удовлетворяване на клиентските изисквания, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители, опазване на околната среда при извършване на дейността си, непрекъснато следене и спазване на измененията на правно нормативната среда, създадена от законодателен орган или от друг овластен орган и подобрение на Интегрираната Система за Управление на качеството.

   За реализиране на политиката ръководството си поставя следните стратегически цели по отношение на качеството:

   - запазване броя на постоянните клиенти и привличане на нови;

   - подобряване на характеристиките на предлаганите услуги в съответствие с изискванията на клиентите, нормативните актове и техническата документация;

   - повишаване степента на удовлетвореност и намаляване на получените възражения от клиенти;

   - развиване на способностите, уменията и мотивацията на персонала;

   За реализиране на тези цели ръководството на „ ФайерТех Инженеринг” ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана система за управление, съответстваща на Международните Стандарти ISO 9001:2008.